Archiwum - września 2008

skill Komentarze (1)
28. września 2008 14:55:00
linkologia.pl spis.pl

Każde przedsięwzięcie kulturalne zorganizowane zarówno w plenerze, jak i w obiektach zamkniętych, przynosi wiele emocji i wrażeń, jednak każdy z uczestników zwraca uwagę na inny element spektaklu. Dziś spróbujemy spojrzeć na sprawę eventów ze strony osób pracujących na wysokościach, pracowników odpowiedzialnych za zawieszanie i zabezpieczanie urządzeń scenicznych nazywanych z angielska riggerami.

Poszukując polskojęzycznego odpowiednika słowa „rigger” napotykamy na dość spore problemy. Słowniki sam proces o nazwie rigging (ang.) tłumaczą jako „olinowanie” – zwykle odnosi się do słownictwa związanego z żeglarstwem. Nie istnieje oficjalna nazwa zawodu osoby pracującej na scenie, a co ważne – brak jest miejsc, szkół, gdzie taki zawód (a zwłaszcza umiejętności) można by zdobyć. Skutkuje to następującą sytuacją: na scenie pracują ludzie, którzy swe umiejętności zdobywali z biegiem lat, uczestnicząc w pracach instalatorskich. Na początku ich zdolności i wiedza o zasadach rządzących w procesach riggingu są znikome i stanowią oni potencjalne zagrożenie dla swoich kolegów. Widać na tym przykładzie, jak ważne jest przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne pracowników technicznych – zwłaszcza tych początkujących.
Wróćmy jednak do słowa „rigger”. Najstarsza ze słownikowych definicji tego określenia wyjaśnia, iż rigger to osoba używająca lin do obsługi żagli na statkach. Obecnie słowem tym określa się osobę odpowiedzialną za podwieszanie i przemieszczanie ciężkich ładunków bądź struktur. Winna to być zatem osoba odpowiednio przeszkolona i posiadająca należyte doświadczenie praktyczne do zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa podczas zarówno prac instalatorskich, jak i podczas całego spektaklu.

Nie jest łatwo być riggerem!
To prawda – praca na wysokości, wymagane szkolenia, certyfikaty i ponoszenie odpowiedzialności za zawieszony i przemieszczany sprzęt. Zwróćmy bowiem uwagę na to, co dzieje się, gdy coś na scenie zawiedzie, gdy zerwana zostanie któraś z lin i na artystę spadnie na przykład element dekoracji. Każdy – zarówno inwestor, organizator, jak i firma eventowa próbują zepchnąć odpowiedzialność na drugą stronę. Na końcu łańcuszka jak zwykle stoi jednak konkretna osoba, która dokonała montażu i zwykle osoba ta nie jest w żaden sposób prawnie chroniona. Warto zatem zwrócić jej uwagę na konkretne przepisy i sytuacje, aby w krytycznym momencie mogła podeprzeć się stosownymi uprawnieniami i certyfikatami stwierdzającymi, iż jest odpowiednio przygotowana do tego typu prac, a zaistniały wypadek mógł być skutkiem na przykład złych wyliczeń konstruktorskich osoby przygotowującej event.

Co grozi nam na scenie?
Istnieje sześć podstawowych zagrożeń, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac instalatorskich nie tylko na scenie, ale także podczas jakichkolwiek instalacji dokonywanych zwłaszcza na wysokościach.

Pierwsze z nich to upadek z wysokości. Zdarza się rzadko, lecz zwykle skutkuje śmiercią lub trwałym kalectwem osoby poszkodowanej. Dlatego też bardzo duży nacisk należy kłaść na wszelkiego typu środki zabezpieczające i chroniące przed taką możliwością. Wczytując się w rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 września 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy możemy znaleźć punkt dotyczący korzystania z wejść wykonanych z wykorzystaniem lin oraz sprzętu do ustalania pozycji pracownika podczas pracy na wysokościach. Rozporządzenie stwierdza, iż elementy te składać się powinny z najmniej dwóch oddzielnie zakotwiczonych lin. Jednej jako liny wejścia, zejścia i podtrzymującej oraz drugiej – liny bezpieczeństwa. Pracownicy muszą być wyposażeni w uprząż, winni jej używać, a także za jej pomocą być przyczepieni do liny bezpieczeństwa. Lina robocza musi być wyposażona w bezpieczne środki wejścia, zejścia i posiadać samoblokujący system zapobiegający upadkowi pracownika w przypadku utraty przez niego kontroli nad swoimi ruchami. Lina bezpieczeństwa musi natomiast być wyposażona w ruchomy, podążający za ruchami pracownika system zabezpieczenia przed upadkiem. Oczywiście każdy z użytych komponentów składowych systemu zabezpieczenia powinien spełniać stosowne normy bezpieczeństwa, które przytoczone zostaną w dalszej części artykułu.
Kolejnym z zagrożeń jest upuszczenie narzędzi lub urządzenia. Mała nakrętka bądź śrubokręt, pokonując dystans 10 m i upadając na głowę osoby znajdującej się na dole sceny, stają się absolutnie śmiercionośną siłą, dlatego też wyżej wymienione rozporządzenie ministerialne nakłada na pracujących na wysokościach obowiązek, aby narzędzia i inne akcesoria używane przez pracownika były mocno przytwierdzone do jego uprzęży lub siedziska. Cała praca winna być odpowiednio zaplanowana i nadzorowana, tak aby możliwe było natychmiastowe udzielenie pomocy pracownikowi w przypadku grożącego mu niebezpieczeństwa. Norma europejska PN-EN 60598-2-17 nakłada też obowiązek dodatkowej ochrony zawieszonych urządzeń (zwłaszcza opraw oświetleniowych wykorzystywanych na scenie) przed ewentualnym upadkiem w postaci lin stalowych o odpowiednich obciążalnościach. Niestety, bardzo rzadko stosowanym zabezpieczeniem jest używanie zwykłych taśm otaczających teren montażu bądź innych środków uniemożliwiających wkroczenie osób postronnych – nie wyposażonych w odpowiednie kaski ochronne na teren o podwyższonym ryzyku.
Trzecim z zagrożeń są niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zaprojektowaniem struktury nośnej czy niewłaściwym doborem trussów, co skutkować może odkształceniem czy zawaleniem się całej konstrukcji. W tym przypadku jedyną drogą jest jak najszybsza ucieczka z niebezpiecznego rejonu.
Czwarte zagrożenie odnosi się do wszystkich tych sytuacji, gdy z powodu zmęczenia tracą swą moc ludzkie mięśnie, a przytrzymywane liny czy ciężar zaczynają się osuwać. Należy zatem pamiętać, aby wszystkiego rodzaju prace mające na celu przemieszczanie ciężkich elementów były dwójnasób zabezpieczone i asekurowane nie tylko przez ludzi, ale również inne – mechaniczne elementy.
Prąd elektryczny i przepięcia to kolejne z niebezpieczeństw mogących przytrafić się podczas montażu. Wykorzystywane zwykle na scenie konstrukcje aluminiowe są doskonałymi przewodnikami prądu, więc nawet przez pojedyncze przepięcie może ucierpieć wiele osób.
Stosowanie mechanicznych wysięgników, wózków czy dźwigni do przemieszczania ciężkich elementów to kolejny – szósty z powodów do zadania sobie pytania: co nam grozi na scenie. Stan techniczny wyciągarek i innych urządzeń winien być systematycznie sprawdzany, a inspekcja odpowiedniego organu kontroli powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi ustawy określającej bezpieczeństwo danego mechanizmu.


NORMY DLA PRODUKTÓW UŻYWANYCH W EUROPIE
DOTYCZĄCYCH PRACY NA WYSOKOŚCIACH
EN 335 – absorbery energii
EN566 i EN795B – zawiesia
EN 567 – klamry i liny
EN 397 – kask ochronny
EN-12492 - kask osoby pracującej na wysokości
EN 362 – wszelkiego rodzaju łączniki uprzęży, karabinki etc.
EN361 – system zabezpieczenia człowieka przed upadkiem
EN 358 – system pozycjonowania pracownika podczas pracy na wysokości.
>>>koniec ramki<<<

Zarządzanie ryzykiem związanym z pracą na wysokości
Organizacja i przygotowanie profesjonalnego zabezpieczenia pracy na wysokości związanej z aktywnością rigging pociągają za sobą nie tylko konieczność przygotowania ludzi poprzez szkolenia i zajęcia praktyczne, ale również sporządzenia planu działania i oceny ryzyka związanego z wykonywaniem poszczególnych czynności. Należy zatem zastanowić się, jakie zagrożenia czyhają na pracownika i jego współpracowników, a także jak uniknąć niepożądanych skutków niebezpiecznych zachowań.
Podczas analizy i zarządzania ryzykiem powinniśmy kierować się nieformalną hierarchią zachowań:
1.Unikniecie ryzyka – należy dochować wszelkich starań, aby wyeliminować możliwość wystąpienia jak największej liczby przewidywalnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Dotyczy to m.in. używania atestowanych urządzeń, sprawdzonych konstrukcji oraz przećwiczonych metod montażu.
2.Analiza ryzyka nieuniknionego – istnieją takie sytuacje, gdy mamy świadomość, iż pewne konieczne do wykonania czynności mogą pociągać za sobą ryzyko i nie mamy realnej możliwości jego wyeliminowania. Występuje wtedy konieczność analizy możliwych scenariuszy wydarzeń i przewidzenie ich skutków.
3.Kontrola źródeł ryzyka – podczas pracy rigging istnieje wiele zmiennych dotyczących zarówno używanych mechanizmów, jak i urządzeń, które mogą być źródłem ryzyka. Konieczne jest zatem sprawdzenie np. stanu poszczególnych oczek łańcucha, smarowania wyciągarki czy spójności wiązek w linach stalowych, tak by wyeliminować wady wynikające z wadliwej konserwacji.
4.Adaptacja sposobu pracy do zastanych warunków – bardzo często instalacje odbywają się w szybko zmieniających się warunkach atmosferycznych, ważne jest wówczas odpowiednie dostosowanie pracy zastanej sytuacji, np. branie pod uwagę siły wiatru bądź cech materiału w konkretnej temperaturze powietrza. Warto także pamiętać, że sprawność pracowników zależy także w dużej mierze od zmęczenia wywoływanego przez pogodę czy komfort pracy.
5.Przedstawienie ryzyka pracownikom – każdy z pracowników winien przed przystąpieniem do instalacji otrzymać wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad montażu oraz czyhających niebezpieczeństw. Często spotykaną praktyką jest praca pod nadzorem jednej osoby odpowiedzialnej za cały montaż, wydaje ona polecenia i stanowi o pracy grupowej, zapewniając skoordynowane działania mające na celu ochronę każdego z pracowników.

Procedury ratunkowe
Profesjonalny rigger to osoba mająca za sobą szereg szkoleń oraz duże doświadczenie praktyczne. W swym asortymencie umiejętności osoby te posiadają również znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i ratowania ludzi z sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu. Zwykle o przeżyciu osoby poszkodowanej decydują minuty bądź sekundy, więc pracownik techniczny uzależnia swoje życie od sprawności i wiedzy swoich kolegów. Niestety, zwykle jest tak, iż szeroko rozumiany kurs pierwszej pomocy przechodzą osoby pracujące na wysokościach, od których taki dokument jest wymagany. Cóż się jednak stanie, gdy na scenie pracuje tylko jeden profesjonalny rigger i to on ulegnie wypadkowi? Może liczyć na cud… Przy organizacji imprez masowych ustawa nakłada na organizatorów obowiązek zapewnienia opieki medycznej podczas trwania owego wydarzenia. Nie ma tu mowy od czasie montażu i demontażu sprzętu i działań riggerskich. Osoby te są zatem zdane na siebie, zwłaszcza (niestety) w polskich realiach.

Podsumowanie
Szkolenia i ciągłe podnoszenie kwalifikacji (!!!) to jedyna droga, aby zapewniać bezpieczne działania riggerskie. Brakuje w Europie sprecyzowanych przepisów i norm opisujących kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za tzw. olinowanie i mocowanie ładunków, pracującej na wysokości. Istnieją w Wielkiej Brytanii instytucje szkolące i certyfikujące kompetentne osoby, lecz uzyskane tam dokumenty i uprawnienia obowiązują wyłącznie „na Wyspach”. Każdy z krajów posiada bądź nie swoje standardy i certyfikaty, lecz często są one dość ogólne i nie precyzują umiejętności, które owa kompetentna osobą winna sobą reprezentować. Można mieć tylko nadzieję, iż poza chęcią posiadania tzw. „papieru” wśród osób pracujących na wysokościach będzie widoczna również chęć i dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, by uczynić swoją aktywność na wysokościach bezpieczną zarówno dla siebie, jak i dla innych.

kliszka : :

dsss Komentarze (1)
25. września 2008 17:55:00
linkologia.pl spis.pl

u nie wiele można zrobić lub powiedzieć do fazy mnie
Ludzie myślisz, że jestem trochę szalona
I GET IT ze wszystkich kątów, nawet sporadycznie Doc Dre-zie'll
Trzeba w kroku co jakiś czas, aby zapisać mnie
Aby zatrzymać a make me think about it "eksponujących I just say things
Czasami mogę zapomnieć o tym, co inni ludzie po prostu May Think
Wiele Rappers ostatecznie nie wiesz jak się do mnie
Jeśli usłyszeli niektóre cholera, będę świeckich taśmie "eksponujących ich skasować mnie
I być może nieco zbyt szybkie tempo i pikantny
Czasami średnia słuchacza przewinięty i gra mi dwadzieścia razy
cuz ja powiem tyle Rhymes, może to wyglądać jestem zbyt szybko goin cuz mój umysł jest wyścigowe
I mogę dać kurwa co możemy umieścić mnie
Długo, jak kiedy ja jestem zwiększenie STOKROTKI i odszedł
Tak długo, jak mnie miejsce wśród nich jeden z najsłynniejszych
Gdy natknął się na niebiańskiej bramy I'll be cool obok Jay-Z
Dla każdego pojedynczego Die Hard wentylator, który obejmował mnie
Jestem wdzięczny za talent, w którym Bóg dał mi
A ja jestem wdzięczny za środowisko naturalne, że wprowadzane do mnie
Wierzcie albo nie, dziękuję moja mama, jak ona podniesiona do mnie
W okolicy na dobę, to i skoczył mi gonił
Ona mnie tylko to, co Ja dzisiaj, patrz
Niezależnie od tego, co ktoś wierzy, kto mnie nienawidzi
Ci nie będzie się lub złamać mnie
Tryna taśmy do mnie i mojej wiarygodności mnie patrzeć fałszywy, G
Jesteś tylko będzie w na rude Awakening
Cuz prędzej czy później ci wszyscy Haters gonna twarzy mnie
Oraz podczas twarzą do mnie ze wszystkimi gówno Cię oszczędności powiedzieć do mnie
Trzeba było cały czas myśleć o tym
Teraz nie cipki i spróbuj wimp obecnie, twarz mnie
Cuz I been cierpliwie czeka na dzień
Że wreszcie spotkają się w tym samym miejscu, aby zobaczyć

[Chorus x2 - Nate Dogg]
Nie ma znaczenia, ilu było w bitew I i wygrał
Nie ważne jak wiele czasopism na moje orzechy
Nie ma znaczenia, ile emcees mogę skończyć
Ooh ooh, to nigdy nie wystarcza

[50 Cent]
Moje przepływu's Untouchable teraz musisz oczy
Uh oh, jeszcze gorzej, gdy idę z powrotem do podstaw
Idziesz powiedzieć złego gówno i get your face split
Zapach zwycięstwa, love it so much mogę spróbować
Miejscu mojego mówić, że Blaze trafić bezpośredni
Otarcie niego pokój wasz porozmawiać, zapisać go
Ci gówno z dnia dźwięki, masz overrated
Jestem zobowiązany do zbadania Twojej sympatii przenosi się następnie ci mutherfuckers
Jeśli ja jestem najlepszym i najgorszym, a następnie Bożym darem jest przekleństwem
Żołnierz wyszkolony do zniszczenia, to payin uwagę chłopca?
I mierzei gówno, gówno slick, tak szybki miss you go
Aby być konkretne idę balistycznych jak hieroglificzny
Moja muzyka jest narkotykiem, naciśnij zagrać, to nie musisz go obwąchać
Chew on lub ona pop, rolka worka z czekoladą
Uzyskać wysokie przez cały, ale musisz go gliną
Gdy jest gorąco, jest gorąco
Twój hatin "jest niezaprzeczalny, przestań

kliszka : :

ssss Komentarze (1)
24. września 2008 15:33:00
linkologia.pl spis.pl

Oh yeah, to Eminem dziecka, w tym kopię zapasową motherfucking tyłek
Raz twoja matka kurwa uwadze, że reprezentują 313
Wiesz o co mi mówi?, Powodują, że nie wiedzą o tym gównem
Dla 9-6

[Verse 1:]
Ayo, moje pióro i papier powodować reakcję łańcuchową
Aby uzyskać dostęp do mózgu relaksujące, A błazen działając maniak w akcji
A w rzeczywistości brainiac syna, to głównie brak atrakcją
Wyglądasz insanely huknąć, kiedy tylko ułamek moich utworów spun
Moje rymowy got you umiejętności wspinania wzgórza
I podróży poprzez swój umysł do Ciebie jak syrena ćwiczeń kręgosłupa
Jestem sliming kratkami z roaches, z spryskane na środki dezynfekcyjne
Twist na karkach Rappers' til ich kręgosłupy rozłącza
My dezynfekcji, a następnie sprawdzić monolog, kolei System
Twist je, prolongować termin i marihuana w smogu
To jest sezon na zanieczyszczenie hałasem
Badanie więcej niż animacji kreskówek
Moje laminowanie narracji
Hit's pułapka i bas torów fucked up raper przesłuchań
Oświadczam, gdy inwazja, nie ma nie być czasu na Stare i gazing
I etap kolei w niepłodna Wasteland ...
Jestem Infinite

[Chorus:]
Słyszałeś o piekle dobrze mi z niego wysłane
I poszedł do niego odbywania kary dla murderin "instrumenty
Teraz jestem stara się nawrócili z niego
Ale kiedy słyszę the beat I jestem skłonna do podjęcia kolejnej próby na to ...
Jestem Infinite

[Verse 2:]
Popiersie go pobić I niech tak rozpocząć mogę pobić poczucie swojej obrony elity
Mam pewne mięso mielone mięso, do załogi Stomp i dwie nogi, aby wypłukać
Pozdrawiam panowie i panie, I łup lojalnych fanów
I plany folią i pozostawić wyciekające płyny takie jak olej pasm
Moje ręce zwinięte wokół tego mikrofonu są śmiertelna
Jednym myśli cerebralny w moim jest głębszy następnie Jeep pełen ludzi
MC's są słabsze, Ja przyszedłem do powodować pewne Pandemonium
Bitwa zespołu z fałszywej MC's i stanąć na tylko jeden
Imitator, Intimidator, stymulator, Simulator danych, Eliminator
Tam nigdy nie był większy od pochówku Jezusa
Pieprz i około połowy wszystkich chorób na weneryczną
Moje tezy, stereo smash się na kawałki
Moje Accapella wydaniach tworzyw sztucznych poprzez arcydzieła telekinezja
I ci ułatwiające psychicznie, delikatnie, uczuciowo, instrumentalnie
Z podmiotem, dementedly należy rozumieć Infinite

[Chorus:]
Słyszałeś o piekle dobrze mi z niego wysłane
I poszedł do niego odbywania kary dla murderin "instrumenty
Teraz jestem stara się nawrócili z niego
Ale kiedy słyszę the beat I jestem skłonna do podjęcia kolejnej próby na to ...
Jestem Infinite

[Verse 3:]
Człowiek Mam dowody nigdy nie jestem ja gęstą i został sprytnych do tej pory
Mój pobyt był niezdecydowany wykonać pewne, że gówno reprezentuje MO
I tak jestem zakładając pełną odpowiedzialność
Cause there's a monster będzie we mnie zawsze, że chce zabić MC's
Mic messaler, zatrzaśnięcia jak zapaśnik
Tutaj, aby naśmiecić z liryczny przemyt malwersant
Nikt nie jest specialer, Moje umiejętności jest intergalactical
I get cynicznym aktem głupca następnie wysłać załogi z powrotem do szkoły
Nigdy nie pakować narzędzia lub działał cool, nie było praktyczne
I niech wolisz taktycznym, takt pełne śledzenie fantazyjny
W rzeczywistości nie widzę, ani nie może sobie wyobrazić
A człowiek, który nie jest miłośnikiem uderzeń lub fanem drapie
Jest to dla mojej rodziny, dzieciak, który miał kamea w mojej ostatniej jam
Plus człowiek, który nigdy nie miał planu B
Być wszystko co może być przyczyną po dokonać instant hit
Jestem trochę napięte i pokusy, gdy widzę moich przyjaciół popełnić grzechy ...
Jestem Infinite

[Chorus:]
Słyszałeś o piekle dobrze mi z niego wysłane
I poszedł do niego odbywania kary dla murderin "instrumenty
Teraz jestem stara się nawrócili z niego
Ale kiedy słyszę the beat I jestem skłonna do podjęcia kolejnej próby na to ...
Jestem Infinite
Słyszałeś o piekle dobrze mi z niego wysłane
I poszedł do niego odbywania kary dla murderin "instrumenty
Teraz jestem stara się nawrócili z niego
Ale kiedy słyszę the beat I jestem skłonna do podjęcia kolejnej próby na to ...
Jestem Infinite

kliszka : :

klima Komentarze (2)
21. września 2008 18:17:00
linkologia.pl spis.pl
YEAH!, (Yeah), swoje Rockin 'Wit toast z Nowego Jorku
Tony Yayo (Tony Yayo), Lloyd Banks (Lloyd Banks), 50 Cent (50 Cent)
G-Unit (G-Unit), i zaczynamy!

[tle śpiewem "powinien być tu," w całym intro i pieśni]

[50 Cent - śpiew (głos męski)]
Pacjent powinien być bitch mnie tutaj dowcip
Należy przyjść i mnie bogatym
Dziewczynka wiesz, że potrzebujesz PIMP
Dziewczynka wiesz, że mnie do szału dysku (dysk mnie do szału)
Pacjent powinien być bitch mnie tutaj dowcip (EW, EW, dziewczyna)
Dziewczynka wiesz, że dysk mnie do szału
Suka, (powinno być tutaj)

[50 Cent - Verse 1 (w / samiec głosy)]
Jasny i na początku w mornin 'pojawią się krótkie with my money
I na pewno I'll kick ass bitch swój (co mówisz)
(Należy tutaj) You fuckin 'z nimi inne niggaz
Ale wiesz, że miłość do niggaz, a następnie przełączyć się na PIMP bitch (BITCH)
(Należy tutaj) Nie pasuje do mojej stabilny w redlice
Ci z Atlanta, ja jestem z Nowego Jorku, ale ja jestem "throwin ich łuki"
(Należy tutaj) Prawo tutaj obok mnie
Girl I know you tired of fuckin 'za darmo (Woo, Śpiewaj razem)

[Chorus 1 - 50 Cent]
(Należy dziewczyna)
Pacjent powinien być bitch, że pochodzą, everytime I call
(Należy dziewczyna)
Powinieneś być w dół na swoje kolana, tryin 'to break me off (Uh Huh, Uh Huh)
(Należy dziewczyna)
Pacjent powinien być bitch, że kupisz gówno mnie cały czas
(Well I Wish You Were)
Pacjent powinien być bitch moje dole, w obtaczać obecnie (powinno być tutaj)

[Verse do - Lloyd Banks]
Popiersie w dupę, zima, wiosna, lato lub
Jestem zwycięzcą, jestem nie jest regularne nigga, ho (Lloyd Banks)
(Należy tutaj) Runnin 'Wit pro, I nie jest dla początkujących
Niggaz wie, co jest na 'em grzeszników, nie (nie ma Hell)
(Należy tutaj) walkin 'utworu, Grain Hill, tuleje, śnieg
Anythinh aby przyspieszyć proces przepływu środków pieniężnych (gotta get that money man)
(Należy tutaj) Catchin "datę i breakin'll trzymać mnie prosto
Nawet jeśli muszę wziąć go w dupę ho (pacjent przyjmuje go w tyłek)

[Chorus 1 - 50 Cent]
(Należy tutaj) Pacjent powinien być bitch, że pochodzą (Uh Huh)
Everytime I call (Mówiłem ya'll skurwysyny)
(Należy tutaj) Należy w dół na swoje kolana
Tryin 'to break me off (Użytkownik powinien być)
Pacjent powinien być bitch, że kupisz gówno mnie cały czas
(Yo, 50 get gówno, że 50 na jeden raz, mój nigga)
Pacjent powinien być bitch, że na dole, w obtaczać obecnie

[Verse 3 - 50 Cent]
Uh, yeah, (powinno być tutaj)
Słuchaj, ja naprawdę nie potrzebuję ciebie, otrzymam moje ciasta, suka
Mam pewne Coupe's, mam pewne Jeepy, mam pewne Mo 'shit
(Należy tutaj) I stay wit niektórych redlice, powodować mogę używać tych twos (Uh Huh)
I prowadzi Benz, mogę zachować jakieś obręcze, i pobyt w niektórych klejnotów
(Należy tutaj) Jestem znany na arenie międzynarodowej, każdy człowiek wiedzieć mnie
Sposób przewidziany w McNolly one Feelin 'mnie wodie
(Należy tutaj), ale możesz mnie połowu w Houston, z Bun i Pimp C (C)
Lub w Miami, dowcip i Łukasza VIP (yeah)

[Chorus do - Mężczyzna śpiewa głosem]
(Użytkownik powinien być), powinno być tutaj ze mną babe
Pacjent powinien być tu ze mną babe
(Należy) Girl you know you drive me (śpiewają razem)
Dziewczynka wiesz, że dysk mnie do szału
(Należy) Nie powinno być tu ze mną babe (EW, EW, dziewczyna)
(Girl I Wish You Were Here) Chcę tylko dysk ya babe
Teraz powinno być tutaj

[Outro - Człowiek z intro, rozmawia]
Mówiłem ya'll motherfuckers G-UNIT jest Takin 'over this shit man (Takin' over this shit man)
(Należy tutaj) Prowadzimy z kapturem
i uruchomić te motherfuckin 'urzędach (i uruchomić te motherfuckin' biura)
Ya'll być wiling if (powinno być tutaj)
Jeśli ya'll usłyszeć (usłyszeć), fuckin '(fuckin')
Chase te krakersy to cuttin "nas w tej chwili
(Należy tutaj) Człowiek nadal lokalnych
Jestem obecnie maską człowiek (mam obecnie maską człowiek) (c'mon)
kliszka : : klimatyzacja

nowa notka Komentarze (0)
09. września 2008 13:54:00
linkologia.pl spis.pl

Madd Rapper]
Sztuka zdobywania pozbawiane
W ten sposób robimy Brooklyn stylu chłopca wiesz co mam sayin?

[50 Cent]
RIP BIG, SAW ODP, ODP dość, że shit, nadszedł czas, aby OD
Aiyyo dolnej linii jest Jestem z crook ofertę
Jeśli mój rekord nie sprzedaje Jestem rob i kradną
Lepiej rozpoznać nigga Ja jestem prosto z ulicy
Te przemysł niggaz startin somethin patrzeć jak jeść
I'll snatch Kim Puff i powiedz, "chcesz zobaczyć ją ponownie?"
Get your ass w dół do najbliższego bankomatu
Mam marzenia fuckin R & B bitch
I obudzić się wcześnie i odrzucenia ze wszystkich shit
Kiedy stosuje się ciśnienie, syn nie jest nawet zabawne
Mam zamiar trzymać Bobby dla niektórych, że Whitney pieniędzy
Brian McKnight, I can get that nigga o dowolnej porze
Czy Keith sweatin starin ustanawiające baryłkę z mojej dziewięć
Ponieważ te Harlem niggaz Świat wydaje się być dla wszystkich fam
I umieścić pistolet do Cardan powiedzieć mu, "Tell Your Man
Mason Betha, haha, pochodzą z tego teraz oglądać
I mean right now "
Jedynym usprawiedliwieniem jest włamali się trwający w więzieniu
W Entertainer nie może kaucją gdy złamał as hell
I ma rob ODB, ale ma być stratą czasu
Prawdopodobnie trzeba go uruchomić i clap toss dziewięciu
I ma się w spadku Lis na cztery bloki
Plottin do niej sok do tego rock Kurupt copped
Co Smith's just like 4 milionów sprzedanych? On dostał somethin żyć dla
Nie chcesz nie nigga puttin poprzez cztery że Bentley Coupe drzwi
I'll człowiek obsłużyć casă jak "Duke się na ziemi"
Użytkownik nie jest z Maryją, gdy nie więcej gettin chipy od teraz?
Byłem na skeamin Tone i Poke, gdyż znalazł mnie
Steve wie, że nie noszą platyny shit wokół mnie
Jestem klepto nah na rzeczywistym synem jestem chory
Ja jestem do kogoś trzymać Slick Rick, że dla wszystkich old school shit
W tej chwili mam wygięte i kiedy ja się tak nie sądzę
O, aby Stevie J startu napięty, że osioł norek
I'll rob Pun bez armat snatch jego fragment następnie uruchom
Tę nigga ważyć 400 funtów, jak on gon catch me syna?

[Madd Rapper]
[(Chorus) 2x]
To nie jest poważne
Być może masz złamał delirious
Dlatego tak rob i ukraść nasze te mogą być większe
50 Cent czuje się jak okradać i przemysł nigga?

[50 centów]
Złe połowu P i The Silk Shocker prawo po Grammies
I Will Smith i Jada osła w Miami
Uruchom na Timberland i Missy w / funt
Tak jak w gotówce i gimme i umieścić Hot Dog w dół
I figured it out
Był Robbin Joe zanim to dlaczego jego osła
nie chcesz być playa nie więcej
Mad na was jestem Robbin J.D., FUCK YOU! PAY ME!
Gdyby Da Brat z em, shoulda miał z nim jego gat
DMX Wanna Get Down dobrze można powiedzieć homey
Ja jestem w tym Treach shit, robię moje Dirt Wszystkie By My Lonely
I powinien rob Clue swego shit zrobił dobrze
Chcę trzymać TQ shit, ale jego nie sprzedają
I hit na studia podejmuje niggaz klejnoty i pozostawić
Catch Rae i Ghost RZA dla nich funny ass pierścieni
Powiedz Przyklejony gimme środków pieniężnych przed pustymi trzy
Złe beat jak twój osioł, że białego chłopca na MTV
Cannibus chcesz bitwy, a ja jestem stickin je
Fuck kabiny z koronerów pickin Go
Gwałtowne próbował ukryć swoją shit, nigga spróbuj zatrzymać ya
On powiedział: "Dlaczego mnie Robbin dostał _Nuttin Ale Love_ dla ya!"
Okiem nieletnich dla jego pieniędzy kawałka Cash
Oznajmili mu I Want It All On powiedział: "Nawet mój złotych zębów?"
I caught Blackstreet powrót na ulicy w czarnym jeep
Jeden w czasie wyjść i zdjąć swój połysk
Czy kiedykolwiek pomyśleć, że chcesz być taki bogaty?
Czy kiedykolwiek pomyśleć, że chcesz mieć te trafienia?
Czy myślisz, że kiedykolwiek będę flash dziewięciu?
A walk off z shit like it's mine?
Jestem na bieżąco stickin niggas dopóki jestem livin '
I'll rob Boys II Men jak ja jestem Michael Bivins
Catch Tyson, że za pół gotówką jak Robyn Givens
Jestem głodny dla prawdziwych im kogoś trzymać Mister C
To nadal eatin off nigga Big pierwszego LP
Miałam Busta i całego Flipmode na podłodze
Zapytał mnie, gdy miałem enuff I powiedział mu "Gimme Some More"
Czy można feelin? Następnie czekać na sequel
I Gotta Get Kirk Franklin do Robbin Bogów Ludzie

[Madd Rapper]
[Chorus]
Dla prawdziwych yo wiesz co mam sayin?
Niggas dostał się utknąć na to, jak ono idzie w dół
To nie sprawa jeśli przemysłu nigga lub regularnych nigga
To nie są sprawy, jeśli masz go i chcę go chcę go
50 centów nie jest fuckin okolice
Track Masters nie jest fuckin okolice
Crazy Cat nie jest fuckin okolice
W Madd Rapper nie jest fuckin okolice
Tak więc obserwować swoje plecy, obejrzeć kieszeni książki, oglądać swoje kieszenie
Patrz na każdy pociąg, oglądać wszyscy w autobusie
Przyczyna Gonna Get my, czy chcesz, czy nie

kliszka : :

Strona główna


Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345